جنگل

 

بر فراز ابر ها


تایم لپس ماه گرفتگی در جهان نما


ماه گرفتگی کامل در جنگل های بلوط

ثبت ماه گرفتگی کامل در جنگل های بلوط در ارتفاعات 3000 متری استان فارس

ماه کامل و جنگل طاق

کهکشان راه شیری و ماه سرخ به همراه مریخ در شبی صاف و ارام در جنگل طاق کویر چاه جم

راه شیری و ماه سرخ

کهکشان راه شیری و ماه سرخ به همراه مریخ در شبی صاف و ارام در جنگل طاق کویر چاه جم

ماه سرخ

کهکشان راه شیری و ماه سرخ به همراه مریخ در شبی صاف و ارام در جنگل طاق کویر چاه جم .

کهکشان راه شیری در میان جنگل

این نما از کهکشان راه شیری در جاده خلخال به اسالم ثبت شده است

کهکشان راه شیری و مثلث تابستانی / milky way galaxy summer triangle

در این نما سه ستاره مثلث تابستانی در راه کهکشان دیده می شود.

رد ستارگان برفراز جنگل


نخستین تورعکاسی نجومی خارج از کشور

با نخستین تور عکاسی نجومی خارج از کشور به مقصد عکاسی از شفق های قطب شمال همراه شوید.

Top