همنشینی

 

مثلث شامگاهی


همنشینی ماه و ناهید


IC 1318

HaRGB

همنشینی سیاره زهره و سی و سه پل


غروب دوست داشتنی

غروب ماه ، مریخ ، زحل و قلب و قلب العقرب

همنشینی جبار با ماه

در طلوع ماه بر فراز خلیج فارس جبار در یک سو و سیاره مشتری در سوی دیگر ماه رویت می شوند

Planets

همنشینی زیبای ماه نو و سیارات

شامگاه

همنشینی ماه و زهره

همنشینی

همنشینی سیاره زهره با ستاره فی قوس! روستایی که در تصویر مشاهده میکنید،حدودا در فاصله 6کیلومتری هست.

EarthShine


Top