همنشینی


همنشینی سیاره زهره با ستاره فی قوس!
روستایی که در تصویر مشاهده میکنید،حدودا در فاصله 6کیلومتری هست.
Title همنشینی
Hit 3651
Photographer حجت ظفرخواهحجت ظفرخواه
Location خوی
Camera canon 60D
Lens zenit 85mm
Lens Aperture 5.6
Exposure 15sec × 90
ISO 400
Date of photography 24/8/92


No comments have been posted.

Top