طلوع صور فلکی زمستان شکارچی ،ارابه ران و ثور (گاو) ساعاتی قبل از طلوع خورشید در آسمان کویر خارا اصفهانطلوع صور فلکی زمستان شکارچی ،ارابه ران و ثور (گاو) ساعاتی قبل از طلوع خورشید در آسمان کویر خارا اصفهان

همچنین ستارگان پرنور کاپلا در صورت فلکی ارابه ران ، ستاره الدبران در صورت فلکی ثور ،ستاره ابط الجوزاء در صورت فلکی شکارچی ، همچنین سحابی کالیفرنیا و خوشه پروین در بالای تصویر مشاهده میشوند.
آسمان زمستان با صور فلکی معروف و ستارگان پر نورش زیباست.
این عکس مربوط به سپتامبر 2016 هست ،که تصمیم گرفتم امشب پردازشش کنم و با ترسیم خطوط صور فلکی معروف اونها را بهتون نشون بدم تا در این ایام از دیدنش با هم لذت ببریم . امیدوارم شما هم لذت برده باشید .

Location:Khara Desert Esfahan

Camera :Canon 6d mod

Lens16-35 @ 16

Lens Aperture2.8

Exposure: 8×45 secound

Filter : Cockin p820

ISO: 3200

Accessories: Vixen Polarie

Date of photography :sep 2016
Title طلوع صور فلکی زمستان شکارچی ،ارابه ران و ثور (گاو) ساعاتی قبل از طلوع خورشید در آسمان کویر خارا اصفهان
Hit 1799


No comments have been posted.

Top