صورت فلکی تاریخی برزیل

صورت فلکی تاریخی برزیل


آسمان شب پر از افسانه های مختلف است. فرهنگ ها در طول تاریخ برخی از ماندگارترین افسانه های خود را به آسمان و ستاره ها انتقال داده اند. نسل های مختلف این صورت های فلکی  را می بینند، افسانه های مرتبط با آنها را می شنوند و به نسل بعدی منتقل می کنند. در اینجا صورت فلکی با نام "پیرمرد" که شاید برای شما ناآشنا باشد نشان داده شده که از مدتها قبل توسط قبیله "توپی" که بومی مناطق آمریکای جنوبی بود شناخته می شد و اکنون به بومیان برزیل نسبت داده می شود. پیرمرد، به زبان مدرن تر، از خوشه پروین به عنوان سر پیرمرد شروع شده و کمربند جبار بخشی از یک پای آن را تشکیل داده است. افسانه مربوط به آن در فرهنگ فولکلور "توپی" می گوید پای دیگر پیرمرد توسط همسر ناراضی او قطع شده و باعث شد تا پای وی به ستاره نارنجی ختم شود که اکنون به ابط الجوزا معروف است. خوشه ستاره ای پروین، در منتهی الیه سمت چپ عکس، می تواند به عنوان سر پیرمرد تعبیر شود. در عکس امروز، شخصیت و تمثال پیرمرد معلول توسط شخصی که در پیش زمینه تصویر قرار دارد منعکس شده است. فولکلور آسمان شب به دلایل زیادی از جمله اینکه میراث فرهنگی ملل مختلف را در خود ثبت می کند و جهانی بودن هوش و تخیل انسان را به اثبات می رساند، مهم است.

Top