خرچنگ

 

NGC 6357: سحابی خرچنگ دریایی


M1: سحابی خرچنگ از نگاه هابل


M1 سحابی خرچنگ در حال گسترش


M 1

ویرایش جدیدی از تصویر سال قبل من از خرچنگ.

تصویر نجومی روز ناسا: مسیه 2

بعد از سحابی خرچنگ یا همان ام1، این خوشه ستاره‌ای غول آسا، دومین عضو فهرست معروف مسیه را تشکیل می‌دهد؛ فهرستی که شارل مسیه، در قرن هجدهم از اجرامی که دنباله دار نیستند، تهیه کرد.

تصویر نجومی روز ناسا: ام 1: سحابی خرچنگ از نگاه هابل

این وضعیتی است که بعد از انفجار یک ستاره به وجود می‌آید.

تصویر نجومی روز ناسا: خرچنگ فضایی

سحابی خرچنگ که با نام ام 1 فهرست شده است، اوّلین جرم دسته بندی شده در فهرست معروف شارل مسیه است

آخرین ویرایش M1


M1 Crab Nebula

خرچنگ آسمان

سحابی خرچنگ

سحابی خرچنگ

Top