خسوف


با تلسکوپ لئوپولداسترونومیکال که برای پسرم خریدم از طریق لنزش و قراردادن دوربین موبایل روی لنز عکسهای مختلفی گرفتم .
Title خسوف
Hit 2000
Location بالکن منزل
Camera موبایل
Lens بارلو
Telescope لئوپولد
F ۳۵۰
Date of photography ۵ مرداد
keyword
خسوف

Top