M 1


این تصویر صرفا با ترکیب داده های فیلتر های باند باریک هیدروژن آلفا، اکسیژن و سولفور تهیه شده و به گونه ای ترکیب شده اند که خروجی آن مشابه خروجی آر جی بی است.
Title M 1
Hit 2249
Photographer حمید ناصریحمید ناصری


No comments have been posted.

Top