قسمت شمالی کمربند جبار

قسمت شمالی کمربند جبار


ستارگان درخشان، ابرهای میان ستاره ای از گرد و غبار و سحابی های درخشان، این منظره کیهانی را تشکیل می دهند که درست در شمال کمربند جبار قرار گرفته است. نزدیک به صفحه کهکشان راه شیری، این منظره حدود 5 درجه یا به عبارتی 10 برابر قطر ماه کامل را در آسمان اشغال می کند. M78 مایل به آبی، یک سحابی بازتابی است که در پایین سمت راست قرار دارد. رنگ M78 به دلیل وجود گرد و غباری است که ترجیحاً نور آبی ستاره های گرم و جوان را منعکس می کند. در یک تضاد رنگارنگ، گاز هیدروژن قرمزرنگ درخشان که از مرکز عبور می کند بخشی از سحابی نشری کم نوراما گسترده این منطقه است که به حلقه بارنارد معروف است. در سمت چپ بالا ، یک ابر گرد و غبار تاریک یک ساختار ضدنور را تشکیل می دهد که با نام LDN 1622 ثبت شده است. در حالی که M78 و حلقه بارنارد حدود 1500 سال نوری با ما فاصله دارند، LDN 1622 احتمالاً بسیار نزدیکتر است و فقط 500 سال نوری از سیاره ما فاصله دارد.


Top