پرواز در دل سحابی جبار در نور فروسرخ


امتیاز ویدئو:  NASA, Spitzer Space Telescope, Universe of Learning; Visualization: F. Summers (STScI) et al. 

Music & License: Serenade for Strings (A. Dvořák), Advent Chamber Orch.

به نظرتان پرواز در دل سحابی جبار چه طوری است؟ شبیه‌سازی از  سحابی جبار بر اساس داده‌های نجومی و ارائه فیلم با تکنیک‌های خوب بسیار هیجان‌انگیز است. نمای نزدیک از یک زایشگاه ستاره‌ای در ۱۵۰۰ سال نوری از ما که بر اساس داده‌های فرو سرخ تلسکوپ فضایی اسپیتزر  ارائه شده است. چشم‌اندازی  در امتداد دره‌ای به وسعت یک سال نوری و دیواره‌ای ابر مولکولی عظیم. دره‌ی جبار به حفره‌ای که باد‌های خورشیدی و تابش‌های ستاره‌های مرکزی خوشه‌ی ستاره‌‌ای ذوزنقه تراشیده‌است پایان می‌یابد. کل‌ّ‌ِ سحابی جبار حدود ۴۰ سال نوری گستردگی دارد و در همان‌ بازویی مارپیچی که کهکشان‌ ما و خورشید هم در آن هست، قرار دارد.


Top