سحابی‌های جبار و سر اسب


امتیاز و حق نشر تصویر: Roberto Colombari & Federico Pelliccia

سحابی تاریک سر اسب و سحابی درخشان جبار منظره‌های متضاد کیهانی این تصویر هستند. این دو در فاصله‌ 1500 سال نوری دورتر در یکی از بارزترین صور فلکی آسمان شب و در دو گوشه مخالف این تصویر خیره‌کننده موزاییکی جا خوش کرده‌اند. سحابی معروف سر اسب به شکل یک ابر تاریک به نظر می‌رسد، شبح کوچکی در میان برابر درخشش سرخ کشیده شده در سمت چپ پایین تصویر دیده می‌شود. نِطاق شرق‌ترین ستاره کمربند جبار و به عنوان درخشان‌ترین ستاره در سمت چپ سر اسب دیده می‌شود. سحابی شعله در پایین نِطاق، با ابرهای روشن نشری و خطوط غباری نمایشی تیره دیده می‌شود. سحابی جبار (M42)، در بالا و راست این ناحیه نشری باشکوه قرار دارد. درست در چپ آن یک سحابی بازتابی بارز دیده می‌شود که گاهی به آن مرد دونده هم گفته می‌شود. رگه‌های فراگیری از گاز هیدروژن درخشان به راحتی در سراسر این ناحیه ردیابی می‌شود.  


Top