خانه ای با دودهای ابری


هوا سرد بود و باد شدیدی هم می وزید
اون بالا هم فقط ما بودیم که به هدف عکاسی رفته بودیم
باد هر لحظه ابرهارو جابجا میکرد و چهره جدید بهشون میداد
تکه ابری که شبیه به دود بود نظرم را جلب کرد
محل دوربین را جابجا کردم تا دقیقا ابر بالای کلبه چوبی بیافته
نور ماه هم زمین رو روشن کرده بود
نهایتا نتیجه همکاری طبیعت و من هم شد این عکس
Title خانه ای با دودهای ابری
Hit 1523
Photographer محسن صالحیمحسن صالحی
Location ارتفاعات ماسال
Camera نیکون D610
Lens 14mm
Lens Aperture 2.8
Exposure 10
Filter دیفیوزر
ISO 5000
Photography Techniques پاناروما
Date of photography 10/11/98


No comments have been posted.

Top