رد ستارگان بر فراز پل ورسک


Title رد ستارگان بر فراز پل ورسک
Hit 5734
Location Veresk , Iran
Camera Canon 6D Modified
Lens 24-70 f/2.8
Lens Aperture 4
F 24
Exposure 1hour
ISO 800


1 comments have been posted.

خوب و کم نظیر در عکس های امیر حسین هم دیدم که در تصویر ستاره قطبی دیده نمیشه به نظر میرسه که مکان ستاره قطبی دور از دسترس برای عکاسی بوده ؟ موفق باشی
Top