مراحل کلی خورشید گرفتگی


عکاسی به روش آفوکال می باشد
15 عکس در بازه زمانی خورشید گرفتگی, به عبارتی هر 7.5 دقیقه ای عکاسی شده است.
Title مراحل کلی خورشید گرفتگی
Hit 1594
Location ایران . بندرعباس
Camera Canon EOS 750D
Telescope Sky-Watcher 120mm
F 600mm
Exposure 1/1250s
Filter Mylar
ISO 100
Photography Techniques عکاسی آفوکال
Accessories Tripod Sky-Watcher
Date of photography 1398/10/05


No comments have been posted.

Top