ماه از نمای نزدیک


انجمن نجوم هلال نو
Title ماه از نمای نزدیک
Hit 6826
Location رصد خانه انجمن نجوم هلال نو
Telescope 14 اینچ اشمیت کسگرین
F 11
Photography Techniques آفوکال
Accessories مقر cge pro چشمی :33 میلی متر واید
Date of photography 17/11/92


2 comments have been posted.

ممنون آقای رحیمی خود تلسکوپ خطای رنگی نداره به خاطر زاویه دوربین نسبت به چشمی این طور شده
با توجه به آفوکار بودن عکس خوبی است فقط کمی ابیراهگی رنگی وجود دارد که ممکن است به خاطر زاویه گرفتم دوربین و چشمی ایجاد شده باشد. موفق باشید
Top