درخت و مهتاب


تک درختی در حاشیه کویر خارا در شبی مهتابی

Title درخت و مهتاب
Hit 12132
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location کویر خارا اصفهان
Camera Canon 40D
Lens 10-24 Tamron در 14 میلیمتر
Lens Aperture 4
Exposure 15 ثانیه
ISO 800
Photography Techniques نورپردازی درخت
Date of photography بهمن 1389


1 comments have been posted.

محمدجان این عکست معرکست.
Top