شهابی در کادر


بنده داشتم از افق ستاره ها عکس میگرفتم بعدا که در منزل عکس رو پردازش میکردم دیدم یه شیطونی خراش داده عکس رو.
شهاب بالا و خوشه پروین وسط سمت راست دیده میشه.

Title شهابی در کادر
Hit 2787
Photographer جلیل آسایشجلیل آسایش
Location نزدیکی روستای شورجه اصفهان
Camera Nikon D3300
Lens 18-55
Lens Aperture 4
Telescope -
F -
Exposure 42 s
ISO 1600
keyword
شهاب


No comments have been posted.

Top