فرار از آلودگی نوری


آلودگی نوری سمت راست مریوط به شهر بانه در 6 کیلومتری و سمت چپ برای روستای آرمرده در 7 کیلومتری است.
Title فرار از آلودگی نوری
Hit 2707
Photographer انور قادریانور قادری
Location کردستان بانه روستای ماسیر
Camera 5D
Lens 14mm samyang
Lens Aperture 2.8
Exposure 25s
ISO 1250
Photography Techniques Panorama
Date of photography 93/11/29


No comments have been posted.

Top