یک ماه پیش در چنین شبی ...


Title یک ماه پیش در چنین شبی ...
Hit 3671
Photographer مهدی رحیمیمهدی رحیمی
Location روستای جهان آباد از توابع استان اصفهان
Camera کانن 30دی
Lens 200 میلمیمتر تامرون
Exposure 2 ثانیه
ISO 1000
Date of photography 22 اسفند 91 و 12 مارس 2013


No comments have been posted.

Top