رد ستارگان راه شیری


Title رد ستارگان راه شیری
Hit 3308
Photographer انور قادریانور قادری
Location کردستان بانه روستای ماسیدر
Camera 40D کانن
Lens 14mm samyang
Lens Aperture 2.8
Exposure "30_104 عکس
ISO 1600
Photography Techniques رد ستاره
Date of photography 93/2/10


1 comments have been posted.

عکس زیباییه شده. کمی نور سمت چپ تصویر خوب نیست کادر هم بهتر بود کمی به سمت راست بسته میشد.
Top