سحابی جبار


Title سحابی جبار
Hit 4244
Photographer علی رحیمیعلی رحیمی
Location روستای شورآباد
Camera کانن 450D
Telescope 120 آپوکروماتیک اسکای واچر
Exposure 4فرم 2دقیقه
ISO 1600
Photography Techniques استک در فتو شاپ
Date of photography 92.12.01


1 comments have been posted.

علی اقا عکس خوبی گرفته ای . غیر از اشباع مرکز سحابی از نور که باید روی ان بیشتر کار کنی عکس در مجموع خوب شده . وضعیت نا مساعد هوای شب رصدی به صورتی بود که در عکس نویز ایجاد کرده است. باید از یک دارک فریم هم استفاده کنی و البته ایزو هم زیاد بوده میتوانستی بین 800 تا 1000 تنظیم کنی تا کمی نویز کمتر شود.
Top