طلوع سیاره های مشتری زحل و مریخ


طلوع سیاره های مشتری ، زحل و مریخ در کنار کمان کهکشان راه شیری در تاریخ فروردین 1399
Title طلوع سیاره های مشتری زحل و مریخ
Hit 1978
Location کاشان
Lens 18-55
Lens Aperture ۳.۵

Top