از شب به روز


تغییر نور شب به شفق ، راه شیری زمستانی ، نور منطقه البروجی ، سحابی های نشری و . . .
Title از شب به روز
Hit 3241
Location اقلید
Camera 50D modifyed
Lens 17-50 tamron
Lens Aperture 2.8
Exposure 30sec
Filter IDAS LPS
ISO 2500
Photography Techniques panorama


1 comments have been posted.

عکس زیباییست. باید خیلی واسش زحمت کشیده باشید!
Top