False Color Horse Head


در این سبک ویرایش تصویر که بخاطر رنگ غیر طبیعی بنام فالس کالر شناخته می شود علیرغم رنگ نادرست سحابی و ستاره ها می توان با وضوح بیشتری به مشاهده و بررسی توزیع گاز ها پرداخت زیرا امکان تفکیک رنگ ها از زمبنه تاریک آسمان بیشتر است
Ha: 13* 600 sec Astronomic 12 nm
L : 17* 120 sec ZWO filter
Cam: ZWO ASI 1600 MMC
Guide cam: ZWO ASI 120 M
Mount: NEQ6 pro
Optic: WO FLT 110
Title False Color Horse Head
Hit 3180
Photographer حمید ناصریحمید ناصری


2 comments have been posted.

اشکان عزیز خیلی خیلی نسبت به من و عکسم محبت دارید. این کجا و هابل کجااااا. در واقه بعلت مشکل هاله ایجاد شده در اطراف ستاره های پر نور بخصوص ستاره نطاق مجبور شدم بخش بزرگی از تصویر رو کراپ بزنم. در این تصویر دیتای فیلتر قرمز تا حدود 20 درصد با اچ آلفا تقویت شده و سپس بصورت زیر پالت تهیه شده: (Ha R) Ha Ha
سلام آقا حمید عزیز بسیار زیباست و چقدر جزییات نمایان هستند، یاد عکسهای هابل افتادم آیا عکس کراپ شده؟ اون حاله های دور ستاره بالا سمت راست چرا هم مرکز نیستند؟
Top