شهاب جوزایی


شهاب  جوزایی
Title شهاب جوزایی
Hit 2675
Photographer فرزين صالحيفرزين صالحي
Location naeen,iran
Camera canon 5DII
Lens 70*24 canon
Lens Aperture 3.2
Exposure 25
ISO 1600
Date of photography 9DES 2010
keyword
meteor


1 comments have been posted.

آقا خوش آمدید :) تصویر خوبیه قوقولیه از نیمرخ ! عنوان عکس و مطالبی در مورد مکان عکاسی و تاریخ هم اضافه بشه خیلی خوبه موفق باشید.
Top