ماه گرفته و کوه ابری


ابرهایی که ممکن بود صورت ماه را بپوشانند زیبایی بیشتری به چهره ماه و سایه  زمین بر روی ماه بخشیدند
Title ماه گرفته و کوه ابری
Hit 3891
Photographer nassim souratinassim sourati
Location تهران ،شهر جدید پردیس
Camera Olympus sp550uz
Lens zoom
Lens Aperture _
Telescope _
F 4.4
Exposure 1/2sec
Filter _
ISO 200
Photography Techniques تک شات
Accessories سه پایه
Date of photography 7/28/2018
keyword
خسوف_ابر


No comments have been posted.

Top