Descent


یکی از بزرگترین سرچشمه هایی که خود زاده دامنه های زردکوه است و پس از گذر از پیچ و خم های فراوان به سد کوهرنگ میریزد و از تونل اول کوهرنگ وارد زاینده رود می شود. گویی ستارگان راه شیری در حال سقوط در کوه هستند و با این هبوط آبشاری دیگر را تغذیه میکنند، 
stack of 7 images
Title Descent
Hit 1117
Photographer سروش تقی پورسروش تقی پور
Location شهرکرد
Camera Canon 6D
Lens tamron 15-30
Lens Aperture 2.8
Exposure 7*20s
ISO 3200
Photography Techniques stack
Date of photography مرداد 98


No comments have been posted.

Top