اختری

 

نواختری درخشان در ذات الکرسی

1400/03/17

بازمانده ابرنواختری سحابی مدولا


Field of view around betelgeuse


Simeis 147: Supernova Remnant


Veil Nebula NGC6960


سحابی ویل. Veil Nebula

Supernova Remanent NGC 6960 veil nebula باقی مانده ابرنواختر، سحابی ویل

veil nebula بازمانده‌ی ابرنواختری به‌نام «پرده – Veil»

تصویری که مشاهده می‌کنید بخشی از سحابی یک بازمانده‌ی ابرنواختری به‌نام « پرده – Veil» است که در صورت فلکی دجاجه (قو)‌ قرار دارد. این سحابی بخش کوچکی از سحابی حلقه‌ی دجاجه است که ویلیام هرشل آن ‌را کشف کرد.

آخرین ویرایش M1


M1 Crab Nebula

خرچنگ آسمان

سحابی خرچنگ

سحابی خرچنگ یا مسیه1 در آسمان پاییزی

Top