کلوت شهداد


کلوت های شهداد در شمال بیابان لوت واقع در استان کرمان با مناظر خیره کننده می باشد عکس رد ستارگان ترکیبی از ۱۹۹ عکس در دهم فروردین مخالف جهت طلوع ماه گرفته شده است
Title کلوت شهداد
Hit 1042
Photographer اشکان صالحیاشکان صالحی
Location کلوت های شهداد
Camera canon 6d
Lens Canon 16-35 II @16
Lens Aperture 2.8
ISO ۴۰۰
Photography Techniques رد ستادگان
Date of photography دهم فرودرین ۱۴۰۰


No comments have been posted.

Top