راه شیری


Title راه شیری
Hit 3960
Photographer علیرضا خوندعلیرضا خوند
Location دامغان
Camera CANON 70D
Lens 16_35
Lens Aperture 2.8
Exposure 1m
ISO 1600
Accessories مقرEQ3
keyword
شیری


1 comments have been posted.

آقای خوند عزیز عکس زیبایی خلق کردی از فیلتر ستاره ساز استفاده کردی ؟
Top