عطارد و آلودگی


این عکس در زمان گذر عطارد ثبت شده است که به خاطر الودگی هوای تهران ثبت این تصویر ممکن شده است و نیازی به استفاده از فیلتر نبوده است
Title عطارد و آلودگی
Hit 1607
Photographer پوریا شیخیپوریا شیخی
Location تهران
Camera 6d
Telescope 120mm شکستی skywatcher


No comments have been posted.

Top