کمان راه شیری بر فراز معدن نمک.تالاب بین المللی گاوخونیدر این نمای پانوراما معدن نمک در تالاب بین المللی گاوخونی و راه شیری بر فراز آن قابل مشاهده است و همچنین از سمت راست عکس، الودگی نوری اردکان و نایین و تودشک مشاهده میشود که از حد قدر اسمان کاسته و باعث الوده شدن محیط زیست میشود.
Canon 24mm sigma f 1.4
Canon EOS 6D
exp :15s
iso :4000
Panorama 33 shot vertical
Software: PTGUI & PS.
Title کمان راه شیری بر فراز معدن نمک.تالاب بین المللی گاوخونی
Hit 1449
Camera 6d
Lens 24 sigma
ISO 4000


No comments have been posted.

Top