گاوخونی

 

نمایی از آسمان شب فصل بهار معدن نمک تالاب بین المللی گاوخونی


کمان راه شیری ؛معدن نمک، تالاب بین المللی گاوخونی


Glory Night Scape


Night Sky


کمان راه شیری ؛معدن نمک، تالاب بین المللی گاوخونی


کمان راه شیری بر فراز معدن نمک.تالاب بین المللی گاوخونی


Milkyway and Gavkhouni

جایی اسرار آمیز.با قدمتی چند میلیون ساله.شبهای تابستان با حضور #ستارگان #کهکشان راه شیری به زیبایی تزیین شده و در شبهای پاییز و زمستان هم با ستارگان درخشان صورت فلکی شکارچی و سگ بزرگ و کوچک خودنمایی میکند.#باتلاق_گاوخونی

Milky way above Gavkhooni

#گاوخونی بعد از بارندگی ،اینجا ،تپه های شن روان،آسمان پرستاره،مردمان خوب شهر ورزنه و حسن آباد،و یک چرخه طبیعی بکر با قدمت چند میلیون ساله در انتظار شما است. #آسمان #عکاسی #نجوم #کهکشان

Millon's of stars


Amazing sky


Top