آتشکده


این عکس حدود 2:30 عکس برداری پیاپی با حدود 200 عکس انجام شده است.عکس برداری از حدود ساعت 11 شب آغاز شد.با استفاده از سه پایه و سیم کنترل شاتر.
عکس ها نهایتا در فوتوشاپ با روی هم گداشتن ، عکس نهایی را تولید کردند.
Title آتشکده
Hit 1341
Photographer زینب حسینیزینب حسینی
Location روستانویس قم
Camera Canon EOS 6D
Lens واید
Lens Aperture 4
F 13 mm
Exposure 20 s
ISO 2500
Photography Techniques رد ستاره ای
Accessories سیم کنترل شاتر
Date of photography 98/9/28


No comments have been posted.

Top