خسوف


عکس های گرفته شده مربوط به ساعت 23:00 الی 00:30 است که در آن خسوف به تصویر کشیده شده است.
Title خسوف
Hit 1441
Photographer نیما همایینیما همایی
Location اصفهان
Camera canon
Lens 70
Lens Aperture 1:3.1
Exposure 3200
Date of photography 97/5/5


No comments have been posted.

Top