رد تاریخ


این تصویر حدود 2:30 طول کشید و با روی هم گداشتن حدود 200 عکس پیاپی ، و با استفاده از فوتوشاپ عکس نهایی به دست آمد.از حدود ساعت 11:30 شب عکس برداری شروع شد.
با استفاده از پایه و سیم کنترل شاتر.
Title رد تاریخ
Hit 1528
Photographer زینب حسینیزینب حسینی
Location کاروانسرای دیرگپین قم
Camera Canon EOS 6D
Lens واید
Lens Aperture 5
F 14 mm
Exposure 20 s
ISO 2500
Photography Techniques رد ستاره ای
Accessories استفاده از سیم کنترل شاتر
Date of photography 98/8/4


No comments have been posted.

Top