سپیده دم


کمپ شبانه در شیروان دره مشکین شهر با نمایی از کوه زیبای سبلان
Title سپیده دم
Hit 2670
Photographer مرتضی صالحیمرتضی صالحی
Location شیروان دره,مشکین شهر
Camera 6D
Lens 15-30 تامارون
Lens Aperture 2.8
Exposure 25
ISO 4000


No comments have been posted.

Top