Active Regions


خورشید در سراسر طیف الکترومغناطیس از خود نور گسیل می‌‌کند، به کمک منشور بازه طول موج قرمز تا بنفش را ملاحظه کرده اید.
اگر خورشید را در یک طول موج خاص رصد کنید و تمام طول موج های دیگر را مسدود کنید، به جز تک رنگ دیده شدن خورشید شاهد فعالیت ها و ظاهر متفاوتی خواهید بود.
این عکس توسط تلسکوپ هیدروژن آلفا در تک طول موج 6563 آنگستروم عکاسی شده است.
در این طول موج به طور ویژه ای می‌توانید زبانه ها و میدان های مغناطیسی خورشید را بررسی کنید.
در این تصویر به طور شگفت‌انگیزی شاهد یک خورشید بسیار فعال در دوره کمینه فعالیتی خورشید هستید.
یک ثبت فوق‌العاده از زبانه ها، رشته ها، پلاژها، لکه ها، پیچش میدان مغناطیسی و...
تاریخ عکاسی11May2019
عکس با تلسکوپ خورشیدی مرکز نجوم ادیب اصفهان گرفته شده است.
Title Active Regions
Hit 1091
Photographer حسن حاتمیحسن حاتمی
Camera Zwo asi 185mc
Telescope Lunt LS60THA
F 500
Exposure 0.019
ISO Gain 100
Accessories Barlow 2X
Date of photography 05/11/2019


No comments have been posted.

Top