بارش شهابی


ثبت  بارش شهابی برساوشی در یک شب سرد همراه با وزش شدید باد
Title بارش شهابی
Hit 1391
Photographer مرتضی صالحیمرتضی صالحی
Location قله سبلان
Camera 6D
Lens Aperture 2.8
Exposure 25
ISO 4000


No comments have been posted.

Top