ماه کامل


تهیه ی فیلم از سطح ماه با کمک سه پایه ی ثابت انجام گرفت. زاویه ی دوربین به نحوی تنظیم شد که ماه از چپ کادر وارد شود و از راست آن خارج گردد. بعد فیلم ها همگی به فریم تجزیه شدند و در دسته های مشخصی استک گردیدند. بعد فریم های ایجاد شده به طور موزائئیک کنار هم قرار گرفتند و تصویر نهایی ایجاد گردید.
Title ماه کامل
Hit 1881
Location شیراز
Camera Canon EOS 6D
Lens Aperture F/13.9
Telescope ماکستوف-کاسگرین 90 میلیمتری
F 1250 mm
Exposure 1/200 sec
ISO 200
Photography Techniques Mosaic, Lucky imaging
Accessories سه پایه عکاسی
Date of photography 11/12/2019 10:20-10:36 PM


No comments have been posted.

Top