هاله 22 درجه ماه


همیشه این هاله ی ماه رو خیلی دوست داشتم، و برام سوال بود که چی بهش میگن و چجوری ایجاد میشه. بعدها فهمیدم که هاله 22 درجه بهش میگن. هاله در اثر شکست نور خورشید یا ماه توسط کریستالهای یخی در ابر ایجاد میشود. از آنجا که هریک از این کریستالها به شکل یک ش

Title هاله 22 درجه ماه
Hit 4488
Photographer انور قادریانور قادری
Location کردستان بانه روستای به نه ژاژ
Camera 5D
Lens 14mm
Exposure 15s
ISO 800
Photography Techniques Panorama
Date of photography 94.10.2


No comments have been posted.

Top