مقارنه


Title مقارنه
Hit 4044
Photographer مجید الهیمجید الهی
Location قوچان
Camera Canon5D mark2
Lens canon 50mm f1.4
Lens Aperture 4.5
Exposure 1 sec
ISO 800
Date of photography 2013.05.25
keyword
مقارنه


2 comments have been posted.

ممنون جناب آقای رحیمی
نمای زیبایی است . دو هفته دیگر هلال ماه هم به این جمع البته به شکلی دیگر اضافه میشودکه نمای بسیار زیبایی خواهیم داشت.
Top