ماه


پانورامایی ماه هشتم قمری متشکل از 5 تصویر برداری مجزا توسط دوربین zwoasi120 mc_s و ادغام نهایی تصاویر
Title ماه
Hit 1431
Photographer مجید الهیمجید الهی
Location قوچان _ حیاط منزل
Camera zwo asi 120mc_s
Lens Aperture 7.5
Telescope 120ED Skywatcher
F 900
Photography Techniques ضبط ویدوئی و استک به صور عکس + پانوراما
Accessories مقر Neq6
Date of photography 2021.01.22


No comments have been posted.

Top