ماه کامل


این تصویر ابتدا فیلم برداری شده و سپس با استک عکسها تصویر نهایی تشکیل شده .
این عکس پانورامایی از 8 تصویر برداری مختلف از قسمتهای مختلف ماه هست .
Title ماه کامل
Hit 1685
Photographer مجید الهیمجید الهی
Location قوچان _ حیاط منزل
Camera zwo asi 120mc_s
Lens Aperture 7.5
Telescope 120ED Skywatcher
F 900
Photography Techniques ضبط ویدوئی و استک به صور عکس + پانوراما
Accessories مقر Neq6
Date of photography 2021.01.29


No comments have been posted.

Top