نور منطقه البروجی


Title نور منطقه البروجی
Hit 3376
Photographer عرفان احمدیعرفان احمدی
Location کوره گز
Camera canon 1000D
Lens 10mm
Lens Aperture 3.5
Exposure 60 ثانیه
ISO 1600
keyword
کوره


1 comments have been posted.

آقا عرفان عزیز بنظرم از یک استاپ حساسیت پایینتر استفاده کنین بهتره و کمی وایت بالانس رو به سمت سرد ببرید قطعا نتیجه مطلوب تری خواهید داشت ، سپاس
Top