تونل زمان!!


گاهی اوقات برای گرفتن عکس های خاص باید خطر کرد...تونل منتهی به منطقه ویژه اقتصادی عسلویه
Title تونل زمان!!
Hit 3586
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده
Location عسلویه
Camera 6D
Lens 14mm-samyang
Lens Aperture 8
Exposure 30s
ISO 2000
Photography Techniques تک شات...


No comments have been posted.

Top