لکه های خورشیدی 1504 و 1508 و 1507


لکه های خورشیدی 3:30 دقیقه بعد از ظهر
Title لکه های خورشیدی 1504 و 1508 و 1507
Hit 2536
Location شیراز
Camera CCD چینی بدون مارک
Telescope 10"
F 4.7
Exposure استک فیلم 1 ثانیه ای 5 فریم
Filter 9.8x9.8cm BAADER AstroSolar
Photography Techniques stacking
Date of photography June 18, 2012


No comments have been posted.

Top