میان

 

تنیده در راه شیری


آسمان شب چهارمحال_بختیاری ،اردل


IC 1318: سحابی پروانه در میان گاز و گرد و غبار


LDN 1292 Dark Nebula Near Polaris


M8-M20


شهر وارونه در میان ابرها


زمین و ماه از میان حلقه های زحل


ملکه آسمان در پوشش ماه در میان هیاهو

این عکس در خلال خورشید گرفتگی سال 2019 شیلی گرفته شده است که شوق و بهت و حیرت تماشاگران این پدیده حتی در عکس هم به چشم میخورد

شبه سبز بر فراز دریاچه یخی

این عکس در نزدیکی شهر مورمانسک روسیه روسیه گرفته شده است که در کنار یک دریاچه یخ زده و درمیان انبوه درختان در کنار این دریاچه و شفق قطبی این منظره را ثبت کرده اند

رد ستارگان بر فراز سامان


Top