زیر گردش اسمان


Title زیر گردش اسمان
Hit 3790
Location روستای میان اباد
Camera canon 60D
Lens 18-55
Lens Aperture f/3.5
Exposure 80*40 sec
ISO 640
Photography Techniques Startrails
Date of photography اسفند92


2 comments have been posted.

ممنون اقای گیتی زاده به دودلیل:1-وجود ماه2-ادیت نچندان خوب انشا... اگه دوباره ادیتش کردم بهترشو میزارم توسایت
کار خوبی شده امیدجان. ولی رنگ ستاره ها کو پس؟!
Top