زمین پر ستاره


این عکس از ترکیب 5 عکس به صورت 2 ردیف ، پانوراما عکاسی شده است
Title زمین پر ستاره
Hit 1766
Location کویر حاج علی قلی دامغان
Camera Canon 6D Modified
Lens Sigma 50 mm f/1.4 art
Lens Aperture 2.2
Exposure 16sec
ISO 6400
Photography Techniques panorama
Date of photography اردیبهشت 1398


No comments have been posted.

Top